HVB / HVB Alexander

Ett familjärt sammanhang för pojkar med socialt nedbrytande beteenden

HVB Alexander ligger i centrala Diö, Småland, med närhet till lantlig utemiljö och stora grönytor. Boendet erbjuder bland annat TV-rum, pingisbord och ett mindre gym. Närheten till tågstation, butik och skola möjliggör för resor på egen hand och större frihet i dagliga aktiviteter.

Driftsform​

Egen regi

Lagrum​

LVU, SoL

Antal platser​

8

Ålder

13-18 år

Målgrupp

Pojkar med socialt nedbrytande beteende

Spela videoklipp

Målgrupp

Till HVB Alexander välkomnar vi pojkar mellan 13 och 18 år som har ett socialt nedbrytande beteende i form av begynnande kriminalitet och/eller begynnande missbruk.

Det dagliga arbetet

För att bryta socialt nedbrytande beteenden arbetar vi på Tvåpunktnoll tillsammans med ungdomen för att bygga självförtroende och självkänsla. Genom att värdera sig själv högre får ungdomen en chans att se på sin situation med nya ögon. HVB Alexander fäster stor vikt vid hälsofrämjande insatser för att förbättra ungdomens förutsättningar för att tillgodogöra sig boendets behandlingsinsatser. Därför får ungdomen stöd för att etablera en välfungerande dygnsrytm och hälsosamma kost- och motionsvanor. På HVB Alexander får ungdomen även stöd i skolgång eller annan sysselsättning och möjlighet till en stimulerande fritid. En gång i veckan organiseras en aktivitet utanför boendet med hemmets alla ungdomar.

Behandlingsarbetet

HVB Alexander erbjuder individuellt stöd och evidensbaserade behandlingar. All behandling genomsyras av delaktighet och relationsskapande. I samspel med sin omgivning formas människan till en uppsättning beteenden, färdigheter och reaktionsmönster som utgör dess personlighet. Tvåpunktnoll anser av denna anledning att det är viktigt med goda förebilder i vardagen. Personalen på boendet har hög kompetens, relevant utbildning inom social omsorg och lång erfarenhet av att arbeta med aktuell målgrupp. Tvåpunktnoll erbjuder regelbunden kompetensutveckling och extern handledning för att hålla medarbetarna ständigt uppdaterade inom sitt område. Vid behov har vi psykiatriker, psykoterapeuter och psykologer att tillgå utöver de medarbetare som är stationerade på boendet. HVB Alexander samarbetar med Linnéuniversitetet och tar regelbundet emot socionom- och socialpedagogstudenter.

Metoder

Människors beteende utvecklas i samspel med miljön och formas till den uppsättning beteenden, färdigheter och reaktionsmönster som formar deras personligheter. Därför anser vi att det är viktigt att tillhandahålla en trygg struktur och att varje medarbetare är en förebild för ungdomarna. Verksamheten använder sig av kognitiva verktyg och tydliggörande pedagogik. Vi arbetar med mentorskap och nätverksarbete. Vi använder oss även av UngDOK i utredningsarbetet, vid behandlingsplaneringen och för uppföljning och utvärdering på såväl individnivå, gruppnivå och verksamhetsnivå.

Våra metoder

Process

1.

Landnings- och kartläggningsfas

Kartläggning av ungdomens behov och resurser. Acklimatisering till sysselsättning i form av skolgång eller annan daglig aktivitet. Planering av behandlingsinsatser utifrån genomförandeplan samt eventuellt en mer omfattande utredningsinsats i de fall detta är aktuellt.

2.

Individanpassad vård- och behandlingsfas

Arbetet mot det socialt nedbrytande beteendet och eventuellt annan problematik utförs utifrån evidensbaserade metoder. Struktur ges för att bygga upp en fungerande ADL (Allmän daglig livsföring) och ungdomen aktiveras i samhället så att han kan leva självständigt så snart som möjligt.

3.

Utslussningsfas

Förberedelser för återgång till ett välfungerande liv efter behandlingen på HVB. Fokus på återanpassning och överlämning till annan boendeform, återfallsprevention för en framtida hållbart drogfritt liv. Nära kontakt med nästa steg i vårdkedjan.

Kontaktinfo

Verksamhetschef / Föreståndare:

Kristina Nelson

Bitr. Verksamhetschef:

Olle Bengtsson

Länkar