Integritetspolicy

Så hanterar vi din integritet och data

Tvåpunktnoll AB (org. nr. 559135-2777) respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskrivs vilka typer av personuppgifter som behandlas och för vilka ändamål. Vi förklarar också hur länge personuppgifterna lagras och vilka som är mottagare av personuppgifterna. Du får också information om hur du kan kontakta oss och utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Tvåpunktnoll AB är övergripande personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som utförs inom alla delar av Tvåpunktnoll. Detta innebär att Tvåpunktnoll AB är ansvariga för att säkerställa att alla delar av vår verksamhet följer gällande dataskyddslagstiftning och att dina personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt och lagligt sätt, oavsett vilken avdelning eller enhet inom Tvåpunktnoll AB som är involverad i behandlingen av dina uppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

Vi behandlar information som du lämnar i formulär, såsom namn, e-post, telefonnummer och formulärssvar. Dessa personuppgifter används för att komma i kontakt med potentiella intressenter och hantera deras förfrågningar. Genom att tillhandahålla dina uppgifter ger du oss möjlighet att kommunicera med dig och ge svar på dina frågor. Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med intressenter och erbjuda våra tjänster. Det är viktigt för oss att upprätthålla en god kundrelation och kunna tillhandahålla relevant information till dem som visar intresse för Tvåpunktnoll AB.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter under en begränsad tid för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi behåller dina personuppgifter i upp till 1 år från det att du har lämnat dem till oss, med undantag för de fall där vi enligt lag är skyldiga att bevara dem under en längre tid. Efter detta kommer dina uppgifter att raderas eller anonymiseras på ett säkert sätt.

Mottagare av personuppgifter

Vi är mottagare av de personuppgifter som samlas in. Det innebär att dina personuppgifter inte delas med externa parter eller tredje parter som inte är kopplade till vår verksamhet. Vi behandlar och hanterar dina personuppgifter internt inom Tvåpunktnoll AB för de ändamål som beskrivs i denna policy.

Var lagras personuppgifterna?

Dina personuppgifter lagras i våra interna system och databaser, inklusive Teamtailor, WordPress och Infosoc. Dessa system är säkrade och skyddade med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, förlust eller missbruk av dina personuppgifter. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Vi värnar om din integritet och dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar och att få information om behandlingen. Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa uppgifter.

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen eller om behandlingen av dina personuppgifter sker på olaglig grund. Vänligen observera att vi kan ha rättsliga eller berättigade skäl att behålla vissa uppgifter även om du begär deras radering.

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter enligt GDPR kan du kontakta oss via e-post på info@tpn.se. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina förfrågningar och tillhandahålla relevant information inom en rimlig tidsram.

Inge klagomål

Om du har frågor eller synpunkter angående vår behandling av personuppgifter välkomnar vi dig att kontakta oss på info@tpn.se. Vi tar alla klagomål på allvar och kommer att undersöka och hantera dem på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Du har även rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, ändring eller spridning. Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda våra system och nätverk och förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter.

Dataskyddsombud

Om du har frågor om personuppgiftsbehandling eller vill komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud, kan du skicka en skriftlig förfrågan till följande adress:

Tvåpunktnoll
Dataskyddsombud
Kivra: 559135-2777
106 31 Stockholm

Du kan också kontakta oss via e-post på info@tpn.se. Vårt Dataskyddsombud kommer att svara på dina frågor och ge ytterligare information om vår behandling av personuppgifter.