Behandlingsfamilj​

Evidensbaserade vård- och behandlingsinsatser i en familjär miljö

För individer med omfattande behandlingsbehov erbjuder vi Tvåpunktnoll behandlingsfamiljer, ett förstärkt familjehem där minst en vuxen ägnar sig åt insatsen på heltid. Individen genomgår ett individanpassat vård- och behandlingsprogram som riktar sig mot den specifika problematik som föreligger. Runt individen finns ett behandlingsteam som utgörs av behandlingsfamilj ihop med exempelvis psykiater, psykologer/psykoterapeuter, socialpedagoger och socionomer.

 

Varför behandlingsfamilj?

Behandlingsfamilj är i många fall att föredra framför institutionsliknande placeringar. 
Vi på Tvåpunktnoll har noggrant utrett och utbildat våra behandlingsfamiljer för att 
individens återanpassning till samhället ska ske på ett så naturligt sätt som möjligt.

Process

1.

Landnings- och kartläggningsfas

Under inledningen av vårdtiden arbetar teamet för att individen ska finna trygghet och ro i sitt nya hem. Individen lär känna sina nya familjemedlemmar och börjar bygga relationer till dem. Samtidigt får behandlingsteamet lära sig mer om individens beteenden och behov.

2.

Individanpassad vård- och behandlingsfas

När individen och behandlingsteamet lärt känna varandra utformas en individanpassad behandlingsplan fokuserad på de områden individen behöver arbeta med. Planen innefattar omfattande förändringar i individens vardagsstruktur: nu påbörjas arbetet för att lära in och upprätthålla ett hälsosamt beteende. I takt med den beteendemässiga utvecklingen får individen ett utökat ansvar och inflytande över sin egen tid.

3.

Utslussningsfas

När individen har åstadkommit eftersträvade beteendeförändringar påbörjas arbetet för en lyckad utslussning. Nu får individen träna på att använda sina färdigheter i naturliga sammanhang under förberedelse för kommande flytt från behandlingsfamiljen.

Team

I teamet som omger individen ingår exempelvis behandlingsfamilj, samordnare, kontaktperson, färdighetstränare, behandlingsansvarig, psykiater och psykologer/psykoterapeuter.

Behandlingsfamiljen har en bärande roll i arbetet med den placerade individen. Det är behandlingsfamiljen som genom sin dagliga gränssättning, uppmuntran och vägledning främjar utvecklingen av nya rutiner och beteendeförändringar. I första hand är det också behandlingsfamiljen som ser och kan informera det övriga i teamet om individens utvecklingsbehov. Behandlingsfamiljen ska dygnets alla timmar kunna svara på var individen befinner sig, vad hen gör och vem hen är med.

Behandlingssamordnaren har i uppgift att ta ställning till i vilken ordning olika problemområden ska angripas och på vilket sätt. Samordnaren ansvarar för arbetsfördelning och konsekvens i arbetet med individen.

Kontaktpersonen har en stöttande roll och är individens ombud under hela behandlingen. Samtalen mellan individen och kontaktpersonen är en viktig del i arbetet för att individen ska lära sig att skapa fungerande relationer till människor i omgivningen. Kontaktpersonen har också en viktig uppgift i att säkerställa individens delaktighet under placeringstiden. Genom kontaktpersonen får individen hjälp att föra fram sina åsikter till samordnaren, för att på så vis påverka behandlingens inriktning och innehåll.

Är du nyfiken på uppdraget som behandlingsfamilj?
Klicka på bli behandlingsfamilj.