Stödboende

Vi erbjuder rätt stöd för varje individs behov!

Tvåpunktnoll erbjuder stödboende som direkt insats eller som del av en utslussningsprocess. Placeringsformen innebär ett mer självständigt boende med varierande former av stöd. Våra stödboenden vänder sig till barn och unga från16 år med mindre omfattande vårdbehov. Det kan  röra sig om individer som tidigare varit placerade i familjehem eller på HVB, ensamkommande barn eller individer som lever i en otillfredsställande hemsituation. Det huvudsakliga syftet med stödboendet är att under trygga former förbereda individen för ett självständigt vuxenliv: målet är individen ska klara sig helt själv när insatsen upphör. 

Boendeform

Spridda lägenheter

Antal platser​

28

Ålder

Från 16 år

Metoder och arbetssätt

Arbetet med individer i stödboende utgår från en genomförandeplan utformad tillsammans med individen och med utgångspunkt i uppdrag och vårdplan. Planen innefattar ett strukturerat program som tar hänsyn till individens styrkor och behov. Individen är delaktig i sin insats från början till slut.

Under placering i stödboende har individen en kontaktperson som matchats med hänsyn till individens behov och problematik. Innehållet i träffarna med kontaktpersonen har den individanpassade genomförandeplanen som grund. Stor vikt läggs alltid vid relationsskapande, eftersom forskning visar att relationen är en viktig faktor i ett framgångsrikt förändringsarbete. Arbetet följs upp av en samordnare som sköter kontakten med socialtjänsten.

Stödet under placering i stödboende kan variera, eftersom det anpassas efter individens behov. Ofta ingår stöd för att individen ska skapa struktur i vardagen, fungera i skola eller annan sysselsättning, hantera sin ekonomi eller ha fungerande kontakter med personligt och professionellt nätverk. Någonting som är minst lika viktigt som de praktiska delarna, är det emotionella stöd som Tvåpunktnoll förser genom ett relationsbyggande förhållningssätt. Tvåpunktnoll kan även komplettera med öppenvårdsinsatser om behov föreligger.

Sök stödboende

Via detta formulär kan ni lämna en förfrågan om stödboenden, men det går även bra att kontakta oss via telefon för att diskutera ert önskade upplägg.