Om oss

Tvåpunktnoll

Tvåpunktnoll erbjuder nya generationens insatser vid behov av stöd, vård och behandling. Vårt mål är att driva utvecklingen av marknaden. Med hjälp av högkvalitativa och evidensbaserade insatser arbetar vi ständigt mot en framtid där alla får möjligheten att ha ett välfungerande liv. En viktig del av detta är att individen är delaktig under hela vårdförloppet.

Tvåpunktnoll är ett privatägt företag, där alla ägare arbetar i den dagliga verksamheten. Vi är övertygade om att det krävs kunskap, engagemang och nöjda medarbetare för att Tvåpunktnoll ska kunna uppnå dessa mål. Därför har vi beslutat att sätta verksamheten i fokus, istället för att drivas av ekonomiska aspekter. En del i detta är att vi inte har riskkapital, aktieutdelningar eller vinstuttag: allt återinvesteras i verksamheten.

Våra uppdragsgivare

Våra värdegrunder​

Enkelhet​

Att samarbeta med Tvåpunktnoll ska vara enkelt, oavsett om du är uppdragsgivare, medarbetare eller klient. Vår ambition är att underlätta din vardag genom att vara närvarande, lösningsorienterade och effektiva.​

Engagemang

Vi anser att engagemang är en förutsättning för att utvecklas, för att göra det vi gör idag lite bättre imorgon. Kvaliteten i våra insatser speglar vårt engagemang och hjälper oss att bygga ert förtroende.

Professionalism ​​

Våra medarbetare har den kunskap och kompetens som krävs för att vi ska kunna leverera kvalitet. Vår inställning är att insatser inom vård och omsorg ska bygga på uppdaterad forskning och evidens. Vi tar ansvar för vårt arbete genom att ständigt lära oss.

Kvalitet

Kvalitetssäkring

Tvåpunktnolls kvalitetssystem har sammanfattats i en kvalitetsmanual som beskriver verksamhetens rutiner för olika insatser och aktiviteter. Systemet innefattar processer, rutiner och instruktioner samt deras samverkan. Kvalitetssystemet ska förebygga och korrigera fel och brister i verksamheten.

Kvalitetssystemet – som vilar på grundstenarna evidens, kompetens och uppföljning – utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Kvalitetspolicy

Verksamheten ska leverera tjänster av kvalitet som tillgodoser myndighetens krav, uppdragsgivarens förväntningar, samt klientens behov. Hur arbetar vi för detta?

-Klienten står alltid i centrum
-Insatser bygger på evidensbaserade metoder, professionellt bemötande och klientens delaktighet
-Arbetet bedrivs med stöd av riktlinjer och rutinbeskrivningar, som regelbundet revideras i enlighet med senaste forskningen
-Engagerad och kompentent personal som samarbetar för företagets kvalitet och utveckling

Kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbetet utgår från en öppen dialog mellan Tvåpunktnoll, uppdragsgivare och klienter. Vi tar till oss av alla synpunkter gällande verksamheten och våra behandlingsmodeller. Att upprätthålla kvalitet i vården vi ger kräver noggrann hantering av synpunkter och förbättringsförslag, samt ständig uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Verksamheten arbetar löpande med klagomåls- och avvikelsehantering. Ledningen genomför en årlig egenkontroll för att kunna utveckla verksamheten i takt med ny lagstiftning, ny forskning och bedömningar som gjorts vid tillsyn. Vid denna uppföljning kontrolleras även att verksamheten bedrivs enligt bestämda rutiner, för att säkerställa att ingenting kompromissar verksamhetens kvalitet.

Hållbarhet

Hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör. Tvåpunktnolls hållbarhetsarbete är en del av verksamheten och fokuserar på samhällsutveckling, kvalitet i vård och behandling, våra medarbetare samt miljön.

Genom att följa den ständiga samhällsutvecklingen är målsättningen att ligga steget före för att kunna möta våra kunders behov av vård och behandling.

Vi tror att den bästa förberedelsen för morgondagen är att göra vårt bästa idag. Kvalitet är en hjärtefråga för oss. Vi strävar dagligen efter att bibehålla och utveckla kvaliteten i vårt arbete.

Att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk har ni säkert hört förut. Den viktigaste faktorn för oss på Tvåpunktnoll är våra medarbetare. Utan dem och deras engagemang vore inget av ovan görbart. Det är därför viktigt för oss att erbjuda en utvecklande och stimulerande arbetsplats där alla känner sig delaktiga.

Tvåpunktnoll jobbar aktivt för att minimera påverkan på miljön och slutligen bli helt klimatneutrala. Vi är mycket stolta över vårt engagemang för hållbarhet och hoppas det kan inspirera även andra till en omställning för en hållbar, klimatsmart framtid.

Är du vår nästa stjärna?​

Om du tror att du kan bidra till Tvåpunktnoll med enkelhet, engagemang och professionalism kanske du är vår nästa stjärna.

Bli en del av vårt team och bidra till den nya generationens vård- och behandlingsinsatser.