Information / För anhörig

För föräldrar med placerat barn

På Tvåpunktnoll är vi väl medvetna om hur mycket föräldrar bryr sig om sina barn. Det är naturligt att det väcks starka känslor inför en placering. Ansvaret som socialtjänsten tilldelat oss är enormt och det är viktigt för oss att förvalta det på bästa möjliga sätt. Tvåpunktnoll har stor erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar och vår verksamhet styrs av bästa tillgängliga kunskap. Det innebär att vi tillämpar den senaste forskningen i all behandling som vi ger till ditt barn.

Delaktighet

Av erfarenhet vet vi hur viktigt det är att barnet trivs i sitt boende och att vi på Tvåpunktnoll har en bra relation till dig som vårdnadshavare. Om inte socialtjänsten beslutat annorlunda kommer du att ha en regelbunden kontakt både med oss och med ditt barn. Ett sådant samarbete är viktigt för behandlingsresultatet och ställer krav på alla parter. På vägen mot målet är det vi som ansvarar för den dagliga omsorgen om ditt barn, men det är du som är vårdnadshavare. Du har rätt att få information om vården av ditt barn. Tveka aldrig att höra av er till Tvåpunktnoll!

Ditt ansvar

Du är fortfarande vårdnadshavare för ditt barn, om inget annat är beslutat. Det innebär bland annat att du har rätt att få information om hur det går för ditt barn under insatsens gång. Om ditt barn är placerat med stöd av LVU har socialnämnden ett vårdnadsansvar för ditt barn. Det innebär att nämnden kan ta beslut rörande barnet, exempelvis om hur umgänget ska se ut eller om hälso- och sjukvårdsinsatser.

Socialtjänstens ansvar

Socialtjänsten har ansvar för att noga följa hur barnet har det. Barnets boende i placeringshemmet följs upp av en socialsekreterare som har kontinuerlig kontakt oss och ditt barn. 

Ditt barns rättigheter

Här nedan finns några av ditt barns rättigheter uppradade mer specifikt

Ditt barns kontakt med dig och andra

Under en placering har ditt barn rätt till kontakt med föräldrar, syskon eller andra personer som är viktiga för barnet. Om barnet är placerat enligt LVU kan socialnämnden fatta beslut om att begränsa ert umgänge. Beslut om umgängesbegränsning kan överklagas. Oavsett situation är det viktigt att du inte uteblir från möten med barnet och att du ägnar barnet tid och uppmärksamhet när ni har kontakt.

Faktorer som bidrar till en lyckad placering

Här nedan finns några faktorer uppradade lite mer specifikt

Vart vänder jag mig om jag är missnöjd vården av mitt barn?

Du är alltid välkommen att kontakta Tvåpunktnoll om du vill diskutera vården av ditt barn. Om vi inte kan ge dig den hjälp du söker ska du kontakta ansvarig socialsekreterare.

Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – den myndighet som granskar vårdgivare och socialtjänst – med dina synpunkter. Du kan vara anonym när du kontaktar IVO, men du behöver ange vilken vårdgivare eller socialtjänst du är missnöjd med.

Stöd till dig

Du som förälder har rättigheter! Det finns många myndigheter och organisationer som kan ge dig mer information.

Här tipsar vi om några ställen du kan vända dig till

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Här kan du hitta mer information och anmäla missförhållanden i vården av ditt barn.

Rädda barnen

Rädda barnen arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter enligt Barnkonventionen tillgodosedda.

Barnens rätt i samhället, BRIS

BRIS är en svensk barnrättsorganisation som arbetar för ett bättre samhälle för barn.